Your rainbow panorama_Orginal_2 aarhusaa Your rainbow panorama_Orginal_3

Få Aahus Revision til at gennemgå dit regnskab

Din lokale revisor

Få styr på skat og moms

Regnskab og revision

Aarhus Revision tager sig af alle dine opgaver indenfor regnskab og revision, såsom;

  • at du overholder alle regnskabs- og skattemæssige regler
  • at du afleverer regnskaberne til tiden
  • at din virksomhed får gavn af alle de informationer regnskaberne kan give dig.

Regnskab omfatter blandt andet opgaver såsom;

  • Udarbejdelse af årsrapporter
  • Perioderegnskaber - månedsvis/kvartalsvis
  • Budgetlægning og opfølgning
  • Andre ad hoc- opgaver

Du kan for eksempel få rådgivning og hjælp til at lave perioderegnskaber og budgetopfølgning, så du ikke kun én gang om året får overblik over, om du økonomisk er på vej i den rigtige retning, så du har mulighed for at justerer virksomhedens retning.

Det kan også være råd om, hvordan du håndterer fakturering og eventuelle rykkerprocedurer, så du hurtigere får tilgodehavende beløb hjem fra dine kunder.

Som kunde hos Aarhus Revision får du en fast kontaktperson, som tager sig af dine regnskaber. Derfor ved du fra år til år altid, hvem du skal tale med hos os.

Selskaber skal indsende regnskaber i det elektroniske format XBRL. Aarhus Revision sørger for at indsende regnskaberne for dig rettidigt.

Hvad skal jeg vælge? Revision, Review(gennemgang) eller Regnskabsmæssige assistance

I forbindelse med revisors udarbejdelse af et regnskab, forsynes det med en erklæring fra revisor.  Erklæringen er blandt andet med til at sikre, at regnskabet er retvisende samt at det overholder gældende lovgivning.

Revisor er i den sammenhæng "offentlighedens tillidsrepræsentant", når der er tale om revision og review erklæring. Dette betyder blandt andet, at enhver tredje part skal kunne have tillid til et regnskab, hvorpå revisor har afgivet erklæring. Hvor høj grad af sikkerhed / tillid afhænger af erklæringstypen. Nedenfor er beskrevet de 3 mest anvendte erklæringstyper på regnskaber.

Revision

Når vi som revisorer afgiver en revisionspåtegning på et regnskab, skal vi kunne udtale os omkring konklusionen på vores arbejde med høj grad af sikkerhed.  For at revisor skal kunne give en sådan påtegning med høj grad af sikkerhed, skal han/hun foretage en række handlinger, således at revisor opfylder god revisionsskik, herunder revisionsstandarder og lovgivning. Det kræves blandt andet, at vi som revisorer er uafhængige og habile, når vi udfører revisionsarbejdet.

Vores arbejde med revisionen giver sig som oftest til kende gennem to forskellige rapporteringer. Dels en ekstern rapport til offentligheden igennem vores påtegning på det reviderede regnskab, og dels en intern rapport til virksomhedens ledelse igennem vores protokollat om den udførte revision.
Vores revisionsarbejde er underlagt en lovpligtig kvalitetskontrol, således at vore skriftlige instrukser og arbejdsmetoder løbende er underkastet kontrol fra Revisortilsynet.

Resultatet af revisionen kan dog bruges til mere end bare en erklæring. Oftest fører revisors arbejde og handlinger i forbindelse med revisionen til anbefalinger og gode råd, som virksomheden og ejerne kan bruge til at skabe bedre resultater.

Review(gennemgang)

Læser man en reviewerklæring ord for ord, fremgår det at en reviewerklæring på et regnskab giver regnskabsbruger begrænset grad af sikkerhed for at regnskabet er korrekt.

Reviewet foretages med baggrund i forespørgsler til blandt andet ledelsen og eventuelle medarbejdere i virksomheden. Et review giver ikke samme sikkerhed som revision, men revisor er stadig underlagt lovpligtig kvalitetskontrol.

Når vi i Aarhus Revision udarbejder et regnskab og påtegner dette med en reviewerklæring, vil vi naturligvis altid søge at gøre regnskabet retvisende, ligesom vi ud fra kendskab til regnskabet og virksomheden i øvrigt vil rådgive virksomheden og dennes ejere.

Regnskabsmæssig assistance

Hvis din virksomhed kun har brug for et regnskab til selvangivelsesformål og derved kun har behov for et bilag til selvangivelsen eller et mindre regnskab der skal bogføres og opstilles et regnskab, kan vi også være behjælpelige hermed. Vi vil i så fald ud fra de tal og opgørelser, vi modtager fra dig, opstille et regnskab, samt bilag til selvangivelse. En påtegning omkring regnskabsmæssig assistance med opstilling af regnskabet giver ingen grad af sikkerhed og er ikke omfattet af den lovpligtige kvalitetskontrol.

Kan jeg fravælge revision?

Mindre  virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er efterhånden blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder eller deres tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget skal gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Virksomheder kan derfor ikke fravælge revision for igangværende regnskabsperioder eller udløbne regnskabsperioder.

Betingelser for at fravælge revision for selskaber

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på max. 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på max. 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på max. 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Aarhus Revision vil meget gerne være behjælpelig, når der skal søges om at din virksomhed gerne vil fravælge revision, hvis selskabet opfylder ovenstående betingelser. Alt andet lige vil et sådan fravalg af revision give mindre revisorarbejde og dermed en mindre revisorhonorar for virksomhedens udarbejdelse af årsrapport.

Særlig tilbud - Kontakt os og aftal et uforpligtigende møde med vores revisor, så vi sammen kan se nærmere på, om du betaler unødvendigt for meget i revisorhonorar i forhold til udarbejdelse af din virksomheds årsrapport.